Interessante links:


Flexibele arbeidsvormen
Zelf roosteren stuit op behoudzucht
Initiatiefwet flexibel werken klaar voor behandeling in kamer
Wet- en regelgeving Arbeidstijdenbesluit
Wet- en regelgeving Arbeidstijdenwet
Vragen en antwoorden over werktijden
Vaarwel zelfsturende teams
 
 

Over flexibel werken is veel geschreven. Onderstaand zullen de voordelen van flexibel roosteren en werken besproken worden. Mocht u nog aanvullingen hebben dan horen wij dat graag.
 
Er kan onderscheidt gemaakt worden naar de voordelen en nadelen voor de werkgever en de werknemer.
 
Voordelen werkgever:
 
Flexibel roosteren kan leiden tot minder ziekteverzuim, behoud van personeel en een hoger productiviteit (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie 2009). De planning neemt minder tijd in beslag
 
Voordelen voor de werknemer
 
Voor de werknemer is het grote voordeel dat de werkuren afgestemd kunnen worden aan d privésituatie. Bepaalde medewerkers, afhankelijk van hun privéleven zullen een bepaalde voorkeur hebben voor werktijden. Medewrkers hebben meer invloed op de werktijden Vanuit de werknemers komt steeds meer de behoefte om flexibele werktijden en zodoende een betere balans tussen werk en privé. Deze behoefte geldt voor verschillende sectoren: industrie, call centers, zorg en beveiliging. Wat niet vergeten dient te worden is dat zelf roosteren extra werkdruk wordt neergelegd bij de werknemer. Collega's moeten dan onderling zelf een rooster gaan maken waarbij degene die het hardst schreewt vaak zijn zin krijgt.
 
Nadelen voor de werknemer
 
Met betrekking tot zelf roosteren zijn ook zkere nadelen: 1) De werktijden zijn onzeker en dit geldt ook voor het uiteindelijke salaris aan het eind van de maand. 2) Verder is het belangrijk dat de groep van medewerkers voldoende verschillende wensen hebben ten aanzien de werktijden
 
Gewoon een oude vaste rooster
 
Wat bij het flexible werkrooster de nadelen zijn wordt bij het vaste rooster juist voordelen. Bij het vaste rooster is er geen onzekerheid over de werktijden en de hoogte van het salaris. Het is dan ook onz izniens verstandig om van beide vormen de voordelen te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door 80% van de werktijden een vast karakter te geven en 20% een flexibel. Verder is de communicatie aan het medewerkers over salaris, werktijden en duidelijkheid over het roosters van groot belang.
 
Zelfroosteren is in Nederland nog niet veel ingevoerd bij bedrijven. Dit in tegenstelling tot een land als Zweden, waar zelfroosteren heel vanzelfsprekend is. Waarom slaat zelfroosteren in het ene land wel aan en in het andere niet, gegeven een gelijke economische en sociale structuur? De reden moet waarschijnlijk gezocht worden in de bereidheid om te willen veranderen, zowel de werkgevers als de werknemers.
 
Dit alles kan niet los worden gezien van de vakbonden. De meeste bonden zijn nog wat voorzichtig. Dit concept zorgt namelijk voor meer individuele afspraken tussen werknemer en werkgever. Dit gaat volgens sommige vakbonden in tegen de collectiviteitgedachte van de CAO. Daarnaast is het de vraag of de extra betaling voor werken in de avond, nacht en in het weekend dan stand houdt.
 
Bij werkgevers id de terughoudendheid ten aanzien van flexibel roosteren groter. Er dient namelijk geinvesteerd te worden voordat de besparingen gerailiseerd kunnen worden. Deze investering kan gemiddeld binnen een jaar worden terugverdiend, maar deze drempel is net te hoog. De werkgevers zien zelf roosteren als een gunst aan ded werknemers en niet als een win-win voor werkgever en werknemer.
 
Verder zijn werkgevers ook bang dat 1)De gewilde diensten als eerste worden ingepland en de lastige of zware diensten niet in te vullen zijn. 2)Daarnaast dat de medewerkers moeite zullen hebben met zelf roosteren en daardoor niet zullen gaan gebruiken.
 
Het is ook belangrijk dat u als werkgever niet te hard van stapel moeten lopen. Verstandig is om het flexibel roosteren stap voor stap te werk te gaan n
 
De meeste bedrijven werken nog met vaste werktijden met een dominate rol voor de roosterplanner. Voor oudere werknemers kunnen flexibele werktijden bijdragen dat zij kunnen doorwerken in de huidige functie.
 
Verwachtingen: De verwachtingen te aanzien van flexibel roosteren dienen goed gemaanged te worden. De ambities mogen hoog zijn maar organisaties die al wat ervaring hebben met zelf roosteren weten dat het veranderen van het roosterproces niet zomaar gaat Als deze verandervraagstukken spelen dient hiervoor een oplossing gezicht te worden.
 
Succesfactiren: Zelfroosteren of flexibel roosteren past goed bij organisaties met een wisselende en onzekere werkvoorraad.
 
Valkuilen:
 
Medewerkers probeerden bijvoorbeeld uit wat er zou gebeuren als zij niets zouden invullen in het rooster. Daarnaast is er ook besloten geen toeslagen of punten toe te kennen aan mensen die impopulaire diensten draaien.
 
Vaak is het doel:
 
Voor de medewerkers het verbeteren combinatie van werk en privé, door het geven van invloed op het rooster. Hierbij is het belangrijk dat ze tijdig op de hoogte zijn wanneer ze moeten werken.. Veredr voor de werkgever het verhogen van productiviteit door inzetbaarheid van medewerkers te flexibiliseren en de klantvraag leidend te laten zijn voor personele planning.
 
Het zelfroosteren heeft niet per definitie het gevolg dat er minder tijd kwijt is met het roosterproces. Het kan zo zijn dat er nog veel tijd wordt besteed aan mutaties binnen het rooster doordat medewerkers willen ruilen. Afhankelijk van de pratische hulpmiddelen geboden kan deze inspanning tot een minimum worden verwerkt.
 
In de tokomst wordt een tekort verwacht van mensne werkzaam in de zorg. Zorginstellingen kunnen hierop inspelen door flexibel roosteren mogelijk te maken en hierdoor als werkgever aantrekkelijker te worden.
 
Veel werknemers vindem het belangrijk dat de werktijden aansluiten bij de persoonlijke situatie. Er zijn verschillende vormen van zelf roosteren. Elke situatie is anders maar wij hebben een sterke voorkeur dat medewerkers online hun beschikbaarheid doorgeven, maar dat de palnner verantwoordelijk blijft. De medewerkers kunnen ventueel zelf nog ruilen, met of zonder toestemming van de planner.
 
Voor zelf roosteren zijn verschillende obstakels. Denk hierbij aan het maken van collectieve afspraken over de balans tussen werk en privé. Dit vereist individuele afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Zelfroosteren is een relatief nieuw concept en is ontstaan in de zorg. Het advies is dan ook om niet gelijk voor volledig zelf roosteren te gaan. Er zijn immers verschillende mogelijkheden om werknemers invloed te laten hebben op hun werktijden. Een eerste stap zou zijn eenvoudiger kunnen ruilen, intekenen op vaste roosters, of werken met een verhouding van 80 vast en 20% flexibel rooster. Het aanpassen van het roostersysteem in een bedijff is niet eenvoudig Mensen moeten wennen aan de nieuwe manier.